กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อบรมออนไลน์ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Mindset เพื่อพัฒนาตัวเอง”

โดยหน่วยงาน: นิสิตสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การอบรมออนไลน์ ของนิสิตสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลมีความรู้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดทำการ อบรม online ซึ่งคณะผู้จัดทำได้จัดทำการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Mindset เพื่อพัฒนาตัวเอง โดยประกอบ ไปด้วยเนื้อหาต่าง ๆ เช่น ความหมายของ Mindset ความสำคัญของ Mindset ประเภทของ Mindset ความ แตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset และการพัฒนา Mindset สังคมและการทำงาน แนวคิดพื้นฐานเพื่อนำไปปรับใช้กับตัวของท่าน และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ผู้อบรมจะต้องทำข้อสอบก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมเพื่อทดสอบความเข้าใจของเนื้อหาที่จัดทำขึ้น ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการฝึกอบรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับใบเกียรติบัตรส่งกลับทาง E-mail
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา Mindset
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำความรู้เกี่ยวกับมายด์เซ็ตไปประยุกต์ใชัในชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้-18ตุลาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้-18ตุลาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

อบรมออนไลน์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย