กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา

โดยหน่วยงาน: ศูนย์คุณธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษาเป็นการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ สร้างกระบวนการส่งเสริม และพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง โดย มิย. , กค. 61

จากผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ที่ศูนย์คุณธรรมร่วมกับนิด้าโพล์ สำรวจสถานการณ์ปัญหาวิกฤตด้านคุณธรรรม 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น 2) ปัญหาขาดความสามัคคี ความขัดแย้งในสังคม และ 3) ปัญหาการขาดจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปัญหาการคอร์รัปชั่นนับเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต

 

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 มิถุนายน 2018 @ 8:00 am - 31 กรกฎาคม 2018 @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

มิย. , กค. 61 

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

300 คน

สถานที่

-

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

www.moralcenter.or.th

หมายเหตุ

โทรศัพท์ 0-2644-9900