กิจกรรม

Loading กิจกรรม

OKMD Innovation Youth Camp

โดยหน่วยงาน: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เตรียมพบกับ OKMD Innovation Youth Camp เพื่อติดปีกครู นักเรียน ในพื้นที่ EEC หนุนเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หลักสูตรสำคัญ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) มั่นใจเป็นสิ่งจำเป็นในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม
ค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ EEC

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ ในเขตพื้นที่ EEC จำนวน 600 คน
– หลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จำนวน 300 คน
– หลักสูตรเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) จำนวน 300 คน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ (.pdf ขนาด 53 KB)

โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชนและคนวัยทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ

 

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

27 พฤษภาคม @ 8:00 am - 30 มิถุนายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

15-30 มิถุนายน 2562 (ตามวัน เวลา และสถานที่)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

600 คน

สถานที่

-

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย