กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสานั่งอีแต๋นไปปลูกป่า ที่ห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี แหล่งเรียนรู้ในเขตโรงเรียนวัดห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

แต่เดิมป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี มีชื่อเรียกว่า “ป่ารังหนา” โดยเรียกชื่อตามชื่อป่าที่ชาวบ้านเคยเรียกกัน มีพันธุ์ไม้นานาพรรณ มีสัตว์ป่าหลายชนิด มีอาหารป่าตลอดจนพืชสมุนไพรมากมาย ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปี พ.ศ.2481 เป็นต้นมา บ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง ป่าไม้ถูกทำลายอย่างมาก ได้มีการนำไม้ไปใช้ประโยชน์ในการทำที่อยู่อาศัย ทำเชื้อเพลิงหุงต้ม ทำเชื้อเพลิงในโรงงานกระดาษ ทำหมอนรถไฟจากจังหวัดกาญจนบุรีไปประเทศพม่า ตลอดจนการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นต้น

เนื่องจากในจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหม่หลายแห่ง มีนายทุนเข้ามาสนับสนุนให้ชุมชนทำการเกษตร ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มวัตถุดิบป้อนโรงงาน จึงมีการนำเครื่องจักรกลต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือบุกรุกทำลายป่า

นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ ฝนแล้งเนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดปัญหาความยากจน ประชาชนอดอยาก มีหนี้สินเพิ่มขึ้น อาหารป่าหายาก ทำการเกษตรไม่ได้ผล

ปี พ.ศ.2517 ผู้นำของหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้ร่วมคิด ร่วมทำการฟื้นฟูป่าขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีชาวบ้านกลุ่มใหญ่เป็นแนวร่วมในการจัดการป่า ต่อมาพิจารณาเห็นว่า “ป่ารังหนา” นี้ เป็นของชาวบ้านห้วยสะพานทุกคน รวม 4 หมู่บ้าน และเพื่อให้ชื่อมีความหมายในทางสร้างสรรค์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ “คณะกรรมการบริหารรักษาป่าชุมชน” จึงมีความเห็นพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อเป็น “ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี”

ตารางกิจกรรม
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2562
  06.30 น.   ออกเดินทางจาก ปตท. bts สนามเป้า
  09.30 น.   ถึงที่ทำการป่าชุมชน เริ่มกิจกรรมนั่งนั่งรถอีแต๊นเข้าไปยังเขตป่าชุมชน และฟังบรรยายการฟื้นฟูป่าชุมชน จากนั้นเริ่มกิจกรรมปลูกป่า
  12.00 น.   ทานอาหารเที่ยง
  13.00 น.   เสร็จกิจกรรมพร้อมเดินทางกลับ
  17.00-18.00 น.   ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

**กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

สมัคร:
https://www.facebook.com/onefinedayclub

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน

สถานที่

ห้วยสะพานสามัคคี

ที่อยู่

กาญจนบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 770 บาท