กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาปลูกป่าชุมชนเมืองแห่งแรกในเมืองไทย จ.สมุทรปราการ รุ่น 2

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

ป่าชุมชนเมือง“สวนป่าเกดน้อมเกล้า” ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

สวนป่าเกดน้อมเกล้า อยู่ในพื้นที่ของตำบลทรงคนอง เป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวของโครงการสวนกลางมหานคร ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่เรียกกันว่ากระเพาะหมู เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว และเป็นปอดให้คนกรุงเทพฯ ในรูปแบบป่าชุมชนเมือง

สวนป่าเกดน้อมเกล้าแห่งนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนป่าในเมืองที่เกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของคนรักสิ่งแวดล้อมมารวมตัว ทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ภาครัฐ และเอกชนที่คอยให้ความสนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ผลักดันชุมชนสู่แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ คนในชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ร่วมคิดร่วมทำ อาทิ ขุดลอกคลองให้สะอาดขึ้นให้ระบบน้ำหมุนเวียนได้ดีปราศจากยุงลาย และช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติมกว่า 100 สายพันธุ์ ตามวิถีชาวสวน

ภายในสวนป่าเกดน้อมเกล้า มีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ พันธุ์พืชต่างๆ กว่า 100 สายพันธุ์ และนกกว่า 30 ชนิด รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นอกตำราให้กับนักเรียน และนักศึกษา

จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น และรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการป่าชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง ทำให้คนในชุมชนได้รับบทบาทเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ตารางกิจกรรม

 • วันที่ 7 ธันวาคม 2562
  08.00 น.   ออกเดินทางจาก ปตท bts สนามเป้า
  09.00 น.   ถึงสวนป่าเกดน้อมเกล้า
  กิจกกรรมมีดังนี้
  – เรียนรู้พืชพันธุ์ต่างๆ และ ประวัติความเป็นมา
  – กิจกรรมปลูกป่า สร้างปอดให้คนกรุงเทพ
  – กิจกรรมเดินเที่ยวป่า และ ฟังเรื่องราวชุมชน
  – เพาะกล้าไม้
  – เก็บขยะรอบสถานที่
  12.30 น.   ทานอาหารเที่ยงจากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยชาวบ้านหามาได้จากสวนป่า
  13.00 น.   กล่าวขอบคุณ และจบกิจกรรม เดินทางกลับ
  14.00 น.   ถึงโดยสวัสดิภาพ

สมัคร:
https://www.facebook.com/onefinedayclub

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 7 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน

สถานที่

ป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดน้อมเกล้า

ที่อยู่

ต.บางกระสอบ
อ.พระประแดง, สมุทรปราการ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 680 บาท