กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020”

โดยหน่วยงาน: ONE Phitsanulok

ONE Phitsanulok ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020” ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์ของความเป็นพิษณุโลก” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ถือสัญชาติไทย
2. ไม่จำกัดระดับการศึกษา อายุ เพศ
กรอบแนวคิดในการประกวด
1. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ต้องสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
2. ตัว Mascot จะเป็นตัวอะไร คน สัตว์ สิ่งของ และมีรูปทรงอย่างไรก็ได้ แต่ต้องมีรูปร่างที่มีเอกลักษณ์
3. ออกแบบตัว Mascot อยู่บนพื้นฐานความมีเสน่ห์ เข้าถึงได้ และง่ายในการจดจำในฐานะ Mascot ประจำจังหวัดพิษณุโลก
4. ตัว Mascot ควรมีความโดดเด่น ไม่ว่าจะใช้งานในลักษณะใด เช่น พิมพ์บนเสื้อ กระดาษ cut out หรือผลิตเป็นสินค้าที่ระลึก
5. Mascot ควรมาพร้อมกับชื่อที่มีความหมาย ลักษณะตัวอักษร พร้อมมีคำอธิบายสั้นๆ ประกอบตัว mascot เล่าถึงแรงบันดาลใจ เนื้อหา หรือ เรื่องราวที่สร้างสรรค์
6. ผลงานที่ออกแบบต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างและ ด้านหลัง และผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบตัว Mascot ในอิริยาบถต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน
7. ตัว Mascot บางครั้งอาจจะได้รับการใช้ในพื้นที่ขนาดที่เล็ก ดังนั้นตัว Mascot ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดมาก เช่น ลวดลายวิจิตร หรือรายละเอียดที่มีความสลับซับซ้อน

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 28 ตุลาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

คุณชัยวัฒน์ โทร 063-117-3555

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย