กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Petro Summer Camp 2020

โดยหน่วยงาน: ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 08.30-09.30 น. ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 1)
เวลา 09.30-10.30 น. บรรยาย: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์การดัดแปรจากทรัพยากรธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์และอนาคตและอาชีพของบัณฑิต
เวลา 10.30-12.00 น. เข้าฐานกิจกรรมที่ 1
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกลางวันมื้อที่ 1)
เวลา 13.00-14.30 น. เข้าฐานกิจกรรมที่ 2
เวลา 14.30-16.00 น. เข้าฐานกิจกรรมที่ 3
เวลา 16.00-16.40 น. รับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 2)
เวลา 16.40-18.00 น. กิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่
เวลา 18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (อาหารเย็นมื้อที่ 1)
เวลา 19.00-20.30 น. กิจกรรมพอลิเมอร์กับสิ่งแวดล้อม
เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน รับอาหารเช้า (อาหารเช้ามื้อที่ 1) และรับอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 3)
และแบ่งกลุ่มการเยี่ยมชมโรงงาน
เวลา 08.30-09.45 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน
เวลา 09.45-10.00 น. เข้าพบผู้บริหาร/ผู้ประสานงาน
เวลา 10.00-12.00 น. เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกลางวันมื้อที่ 2)
เวลา 13.00-14.30 น. เดินทางกลับ
เวลา 14.30-15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 4)
เวลา 15.00-16.00 น. กิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่
เวลา 16.00-17.30 น. กิจกรรมสรุปและเตรียมการ
เวลา 17.30-19.30 น. กิจกรรมพี่จ๋าพาน้องเดิน “อิ่มหมีพีมัน”
เวลา 19.30-20.30 น. กิจกรรมเตรียมการนำเสนอ
เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า (อาหารเช้ามื้อที่ 2)และนำกระเป๋าสัมภาระมาด้วย
เวลา 09.00-10.30 น. สรุปกิจกรรม – Presentation “ล่ารางวัล”
เวลา 10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 5)
เวลา 11.00-12.00 น. แนะนำการสมัครเข้าศึกษา SU-TCAS
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-13.30 น. มอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการ
หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

22-24 เมษายน 2563 (ค้างคืน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

31 มีนาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

120 คน

สถานที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่

Phra Prathom Chedi Sub-district, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom 73000

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

0-3427-0510-2

หมายเหตุ

1200 บาท (จ่ายตอนสมัคร) และจ่ายเพิ่มอีก 80 บาท ในวันเข้าร่วมกิจกรรม