กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 14

โดยหน่วยงาน: PowerGreen Camp

ค่ายเพาเวอร์กรีน 14 เปิดรับสมัครแล้ว ภายใต้หัวข้อ รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย
ระหว่างวันที่ 7-14 ตุลาคม 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความหลากหลายชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์
  3. เพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เยาวชนได้มีส่วนในการร่วมคิดหาวิธีการในการจัดการ ป้องกัน และร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์การปลี่ยนแปลงสภาพ
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ให้มีโอกาสเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน และสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  : http://www.powergreencamp.com/

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

70 คน

สถานที่

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

ศาลายา, นครปฐม Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย