กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6

โดยหน่วยงาน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6 ชิงทุนรางวัลมูลค่ารวม 800,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
2. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม
3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย
4. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
5. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่างๆทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

1 – 31 ส.ค. 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับบทวิจารณ์ : 1 พ.ค. – ก.ค. 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

คุณตะวัน เอนกวิชณกุล e-mail : Tawan@praphansarn.com มือถือ 097 162 8910

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย