กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เปิดรั้ว ม.อ. 2562

โดยหน่วยงาน: คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 (PSU Open House 2019)
กำหนดการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ 5 วิทยาเขต ดังนี้
  • วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562
  • วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562
  • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2562
  • วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
  • วิทยาเขตตรัง วันที่ 23 สิงหาคม 2562
หัวข้อหลัก (Theme) ในการจัดกิจกรรม
  • ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถานที่ :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, วิทยาเขตปัตตานี, วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาเขตตรัง

สมัคร :
ลงทะเบียนหน้างาน

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

18 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 (ตามกำหนดการจัดกิจกรรมของ ม.อ.)

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย