กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยหน่วยงาน: มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน, กรมหม่อนไหม, กรมส่งเสริมสหกรณ์, องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร, กลุ่ม ทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวม 13 องค์กร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 22 ศูนย์ และศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 8 ศูนย์ รวมเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นปีละประมาณ 7,400 คน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนซึ่งต่อไปจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้เกิดความรักซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า หากโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย องค์กรร่วมจัดทำโครงการทั้ง 13 องค์กร จะผลักดันให้การจัดค่ายเยาวชนในพื้นที่ป่าไม้เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5 จำนวน 124 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 7,440 คน

วิธีการดำเนินงาน

 1. วิธีการ
  1.1 การบรรยาย
  1.2 ฝึกปฏิบัติการ
 2. เนื้อหาวิชา รวมจำนวน 15 ชั่วโมง
  ภาคบรรยาย (จำนวน 6 ชั่วโมง)
  – พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    พระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (จำนวน 1 ชั่วโมง)
  – โครงการตามแนวพระราชดำริ (จำนวน 1 ชั่วโมง)
  – ความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (จำนวน 1.5 ชั่วโมง)
  – การทำบัญชีครัวเรือน (จำนวน 1.5 ชั่วโมง)
  – การคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน (จำนวน 1 ชั่วโมง)
  ภาคปฏิบัติ (จำนวน 9 ชั่วโมง)
  – กลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรมละลายพฤติกรรม (จำนวน 2 ชั่วโมง)
  – ฐานกิจกรรมฐานการเรียนรู้ (จำนวน 2 ชั่วโมง)
  – ปลูกต้นไม้ (จำนวน 2 ชั่วโมง)
  – บทเพลงเพื่อการอนุรักษ์ (จำนวน 2 ชั่วโมง)
  – สวดมนต์ แผ่เมตตา (จำนวน 1 ชั่วโมง)
 3. วิทยากร
  3.1 วิทยากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  3.2 วิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  3.3 วิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดิน
  3.4 วิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร
  3.5 วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  3.6 วิทยากรจากกลุ่มบริษัท ทรู
 4. ระยะเวลาดำเนินการ
            จำนวน 124 รุ่น รุ่นละ 3 วัน โดยดำเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 22 ศูนย์ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 8 ศูนย์ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 ศูนย์ รวมทั้งหมด 28 ศูนย์ ศูนย์ละ 4 รุ่น โดยแบ่งเป็นรุ่นที่ 1–4  ดำเนินการระหว่าง เดือนมีนาคม – มิถุนายนของทุกปี
 5. สถานที่ดำเนินการ
  – ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 22 ศูนย์
  – ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 8 ศูนย์
  – สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 ศูนย์
 6. งบประมาณ
            เบิกจ่ายงบประมาณจากแผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และแก้ปัญหาที่ดิน  ทำกิน ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) จำนวน 84 รุ่น รุ่นละ 72,600 บาท
 7. ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ
            ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
 8. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
            ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยประเมินผลจากแบบสอบถาม
 9. การประเมินผลโครงการ
  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายหลังการฝึกอบรม
 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  10.1 เยาวชนมีความรักและซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  10.2 เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
  10.3 เยาวชนเกิดความรู้สึกรัก ความหวงแหน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
  10.4 เยาวชนได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการแสดงออกทางความคิดและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

สมัครได้ที่

 • มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 02-272-4358,02-272-5633 และ 081-341-6376 ป้าแอ๊ด / พี่ปู / พี่กุ้ง
 • กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 02-561-2917 พี่พลอย / พี่เต้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

ดำเนินการระหว่าง เดือนมีนาคม – มิถุนายนของทุกปี (เริ่มปี 2561 ปีแรก)

จำนวนคนรับสมัคร

7,440 คน (รุ่นละ 60)

สถานที่

ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ 28 ศูนย์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02-2724358, 02-2725633

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม