กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

โดยหน่วยงาน: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย รักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณค่าและให้สาระความรู้ รวมทั้งข้อคิดในแง่มุมต่างๆ ได้มีโอกาสนาความประทับใจ ตลอดจนคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน มาถ่ายทอดให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณชนกันอย่างกว้างขวาง

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการเรียนปกติระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) และอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
 2. บุคคลทั่วไป ไม่กำหนดวัยวุฒิ ละคุณวุฒิ

ประเภทการประกวด

 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช.
 4. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 5. บุคคลทั่วไป

ลักษณะผลงาน
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บนกระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 พอยท์ โดยกำหนดความยาวดังนี้

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จานวน 1 – 2 หน้า,
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, อาชีวศึกษา (ปวช.) จานวน 2 – 3 หน้า
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และบุคคลทั่วไป จานวน 3 – 4 หน้า

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2562
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 มีนาคม 2562 บนเว็บไซต์ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ www.chulabook.com
 • จัดพิธีมอบรางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัลการประกวด
ชิงทุนการศึกษา และเงินรางวัล มูลค่าร่วม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียน

ติดต่อสอบถาม

 • แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-9893–5
 • Call Center 0-2255-4433
 • email : prs@cubook.chula.ac.th
 • Facebook : www.facebook.com/cubook

รายชื่อหนังสือที่เข้าร่วมโครงการ : http://www.chulabook.com/activities/booklist.php…

ดาวน์โหลดรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ : http://www.chulabook.com/activities/index_ac.php

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

17 ธันวาคม 2018 @ 8:00 am - 31 มกราคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 มีนาคม 2562 บนเว็บไซต์ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ทั่วประเทศไทย

ที่อยู่

ทั่วประเทศ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

ช่องทางติดต่อ

ศูนย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-9893–5

หมายเหตุ

-