กิจกรรม

Loading กิจกรรม

“Sahapat Admission #23” ติวฟรีรูปแบบใหม่ เก็งทุกข้อสอบ อยู่ที่ไหนก็ติวได้!

โดยหน่วยงาน: บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

จากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาจากแอดมิชชั่นระบบเดิม มาเป็นแอดมิชชั่นระบบใหม่ ในปี 2554 ที่ผ่านมานั้น มีการสอบทั้งระบบ O-Net, GAT และ PAT โดยรูปแบบข้อสอบได้เน้นในส่วนของการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมากขึ้น ต่อมาปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้เพิ่มระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทำให้นักเรียนต้องสอบวิชาสามัญเพิ่มอีก 9 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ส่งผลให้นักเรียนต้องเตรียมตัวในการสอบมากขึ้น และเมื่อปี 2561 มีการปรับรูปแบบการเข้าศึกษา เป็น การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS) เป็นต้น

ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ปัญหาสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยประการหนึ่งคือ ความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคของประเทศ ยังขาดโอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานครและประชากรในเขตเมือง ด้วยการศึกษามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดังนั้น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งโครงการ Sahapat Admission มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ นอกจากนี้ยังได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 โรงเรียน

ระยะทำกิจกรรม

  • 12 กันยายน 2563 : GAT เชื่อมโยง
  • 19 กันยายน 2563 : ภาษาอังกฤษ O-NET, GAT, สามัญ / ภาษาไทย O-NET, สามัญ
  • 26 กันยายน 2563 : ภาษาอังกฤษ O-NET, GAT, สามัญ / ภาษาไทย O-NET, สามัญ
  • 3 ตุลาคม 2563 : แนะแนวอาชีพหมอ / วิทยาศาสตร์ O-NET
  • 10 ตุลาคม 2563 : คณิตศาสตร์ O-NET, PAT1, สามัญ
  • 17 ตุลาคม 2563 : สังคมศึกษา O-NET, สามัญ / แนะแนวอาชีพ + ระบบสอบ TCAS

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

เริ่ม 12 กันยายนนี้เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Live

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย