กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

โดยหน่วยงาน: ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เน้นกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาสตร์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม การได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จำนวน 8 ฐาน ได้แก่
1.1 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ดาราศาสตร์
1.2 ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
1.3 ฐานการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เปิดโลกพลังงาน
1.4 ฐานการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สารเพื่อชีวิต
1.5 ฐานการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง โลกใต้เลนส์
1.6 ฐานการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
1.7 ฐานการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง นักสืบสายน้ำ
1.8 ฐานการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ระบบนิเวศ
1.9 ฐานการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง นกกับสิ่งแวดล้อม

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ช่องทางการติดต่อและสมัคร
03 742 5427

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปี

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

ที่อยู่

อำเภอเมืองสระแก้ว, สระแก้ว Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

03 742 5427