กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ School Lab Thailand 2019

โดยหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

School Lab Thailand 2019 ชวนน้อง ม.ปลาย มานำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับ STEM ชิงทุนการศึกษาและทัศนศึกษาต่างประเทศ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ,
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ School Lab Thailand 2019 ขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณะ อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย ต่อยอดสู่การเป็นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์
ต่อไปในอนาคต

โครงการ School Lab Thailand 2019
ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ 15-18 ปี (มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) มานำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์)
ภายใน 3 นาที ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ และสนุกสนาน ชิงทุนการศึกษาและทัศนศึกษาต่างประเทศ มูลค่ากว่า 300,000 บาท

ลงทะเบียน Roadshow >> ลงทะเบียนคลิก!!

ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1414 – 1416
โทรสาร 0 2577 9990
Email: dechbordee@nsm.or.th

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 มกราคม 2019 @ 8:00 am - 28 กุมภาพันธ์ 2019 @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

-

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ทั่วประเทศไทย

ที่อยู่

ทั่วประเทศ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

0 2577 9999 ต่อ 1414 - 1416 

หมายเหตุ

ชิงทุนการศึกษาและทัศนศึกษาต่างประเทศ มูลค่ากว่า 300,000 บาท