กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง “ครูดี…ที่รัก

โดยหน่วยงาน: สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ปวช. นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจรักเด็ก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นการนำจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมาบอกเล่าในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น ซึ่งให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษาครู)
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ประเภท นิสิต นักศึกษาเป็นนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้
ทีมละไม่เกิน 10 คน เท่านั้นกรณีเป็นนิสิต นักศึกษาจากคณะอื่น หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่วนสมาชิกภายในทีม ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 (เวลา 24.00 น.)

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย