กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ม.ศิลปากร

โดยหน่วยงาน: -

ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ แก่นักศึกษาเพื่อวางรากฐาน ให้เยาวชนสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน นำหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างสังคมแห่งคุณธรรมในรูปแบบค่ายเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง ในชุมชนพร้อมพบและแลกเปลี่ยนกับปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2561

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

24-28 กรกฎาคม 2561

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่

แผนที่

-