กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาสมัครตอบแบบสอบถาม

โดยหน่วยงาน: ศูนย์อาสาสมัครศิริราช

ศูนย์อาสาสมัครศิริราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ที่ใจรักในงานอาสาสมัครทุกท่าน มาร่วมทำกิจกรรม “อาสาสมัครตอบแบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลศิริราช”
รับสมัครกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ – 12 ตุลาคม 2563
ระยะเวลา
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 17 เมษายน 2563
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 13 ตุลาคม 2563
*สามารถเลือกวันทำกิจกรรมได้ตามวันที่สะดวก*  เวลาการปฏิบัติงาน 08.30 – 12.00 น.
สถานที่การจัดกิจกรรม ณ ตึกผู้ป่วยนอก(OPD) ชั้น 1 – 6 โรงพยาบาลศิริราช
รับสมัครผู้ที่สนใจเพียงวันละ 5 คนต่อวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม ดังนี้
– แนะนำผู้รับบริการ/ญาต ของโรงพยาบาลศิริราชตอบแบบสอบถาม หัวข้อ การรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลศิริราช
คุณสมบัติอาสาสมัคร
1. อายุระหว่าง 18 – 50 ปี
2. มีใจรักงานบริการ ทำงานด้วยความกระตือรือร้น
3. มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี พูดจาสุภาพ
4. สามารถแนะนำ สัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการด้วยแบบสอบถามได้

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ - 12 ตุลาคม 2563

สถานที่

โรงพยาบาลศิริราช

ที่อยู่

2 Thanon Wang Lang, Siri Rat, Bangkok Noi, Bangkok 10700

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

งานกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02 419 9350 -2