กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม Smoke-Free “ลด ละ เลิกบุหรี่” เดือนเมษายน 2562

โดยหน่วยงาน: คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

23 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 1 เมษายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

เมษายน 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

ที่อยู่

566 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา, พะเยา 56000 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-