กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ซีพี ออลล์ รับนักศึกษาฝึกงาน : โครงการสหกิจศึกษา (สายวิชาชีพ)

โดยหน่วยงาน: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม Category:

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการอาหาร (Food Engineering) คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), เทคโนโลยีสารนเทศ Information Technology), วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science), การแปรรูปการผลิตและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร, คณะบัญชี หรือสาขาวิชาบัญชีโครงการสหกิจศึกษา (สายวิชาชีพ)
  • ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน
  • สถานที่ทำงาน : บางรัก
  • คุณสมบัติ :
    – เกรดเฉลี่ยรวม(GPA) ถึงภาคการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.00
    – สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่สีลม/ ลาดกระบัง / ลาดหลุมแก้ว และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
    – สุขภาพร่างกายแข่งแรง พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ ตลอดเวลา
สนใจสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม –> http://job.cpall.co.th

ที่มา : http://job.cpall.co.th

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 เมษายน @ 8:00 am - 31 พฤษภาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

30 อัตรา

สถานที่

เขตบางรัก

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-