กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ซีพี ออลล์ รับนักศึกษาฝึกงาน : โครงการสหกิจศึกษา (สายวิชาชีพ)

โดยหน่วยงาน: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการอาหาร (Food Engineering) คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), เทคโนโลยีสารนเทศ Information Technology), วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science), การแปรรูปการผลิตและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร, คณะบัญชี หรือสาขาวิชาบัญชีโครงการสหกิจศึกษา (สายวิชาชีพ)
  • ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน
  • สถานที่ทำงาน : บางรัก
  • คุณสมบัติ :
    – เกรดเฉลี่ยรวม(GPA) ถึงภาคการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.00
    – สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่สีลม/ ลาดกระบัง / ลาดหลุมแก้ว และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
    – สุขภาพร่างกายแข่งแรง พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ ตลอดเวลา
สนใจสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม –> http://job.cpall.co.th

ที่มา : http://job.cpall.co.th

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน

จำนวนคนรับสมัคร

30 อัตรา

สถานที่

เขตบางรัก

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม