กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ “ศิลปะการเล่าเรื่องและการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ”

โดยหน่วยงาน: ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ-1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ : ศิลปะการเล่าเรื่องและการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรีชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ (ราชบัณฑิต)

การประกวด “ศิลปะการเล่าเรื่อง : ของดีจากชุมชน” สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

และประกวด “การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

3 สิงหาคม 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

สถานที่

อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

ที่อยู่

50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

094-588-1219