กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ Thailand Short Film Competition

โดยหน่วยงาน: กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาภาพยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “รักษ์ไทย รักษ์โลก” โดยเลือกพื้นที่การถ่ายทำใน 55 จังหวัดเมืองรอง ตามนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมรับโอกาสในการเข้าร่วมชมงานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ รวมมูลค่าเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
2. ต้องเป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทยสาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องไม่เคยผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยครั้งที่ 1-6 มาก่อน

หลักเกณฑ์ทั่วไป
1. ทีมผู้เข้าแข่งขัน ต้องประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด
2. คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมดในรอบแรก โดยคัดเลือกให้เหลือ 30 ทีม โดย 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯ ทีมละไม่เกิน 7 นาที ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 โดยคัดเลือกให้เหลือ 15 ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวด Thailand Short Film Competition 2019 ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

รายละเอียดการแข่งขันผลิตภาพยนตร์สั้น
1. การแข่งขันจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562
2. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ โดยรายละเอียดการแข่งขันคือ การถ่ายทำเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 – 7 นาที ภายใต้หัวข้อ “ รักษ์ไทย รักษ์โลก ” ในพื้นที่ถ่ายทำตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดระยะเวลา

โดยนิยามของ “รักษ์ไทย รักษ์โลก” คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย พร้อมกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ช่วงเวลารับสมัคร
14 มกราคม – 3 มีนาคม 2562 (เวลา 24:00 น.)

หลักฐานของผู้สมัคร
1. ใบสมัครออนไลน์
2. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume/Profile)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. โครงเรื่อง (Treatment) ของภาพยนตร์สั้นที่เข้าร่วมประกวด
5. คลิปวีดิโอแนะนำตัว พร้อมเหตุผลที่ควรได้รับคัดเลือก (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
6. หลักฐานรับรองจากทางมหาวิทยาลัย หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่นักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุตัวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 ทีมละไม่เกิน 7 นาที

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ทาง
www.thailandfilmdestination.com

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

14 มกราคม @ 8:00 am - 3 มีนาคม @ 11:30 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

25 มีนาคม - 2 เมษายน 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

14 มกราคม – 3 มีนาคม 2562 (เวลา 24:00 น.)

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ทั่วประเทศไทย

ที่อยู่

ทั่วประเทศ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-