กิจกรรม

Loading กิจกรรม

(TIJ)ขยายการเปิดรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วม Workshop

โดยหน่วยงาน: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมมือกับสถาบันเพื่อกฎหมายและนโยบายระดับโลกหรือ IGLP แห่ง Harvard Law School และกำลังเปิดรับสมัครผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการเวิร์กช็อปนานาชาติด้านหลักกฎหมายและนโยบาย (TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy)หลักสูตรเข้มข้นระยะสั้นนี้ เปิดกว้างสำหรับคนหลากหลายกลุ่ม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยไม่จำเป็นต้องเรียนจบกฎหมาย แต่เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นผู้นำและมีศักยภาพที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นเรื่องหลักนิติธรรม การปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม และการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และเท่าทันความเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

16-21 สิงหาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันนี้ ถึง 8 พฤษภาคม 2563

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

T : +662-118-9400 ext. 214, 215