กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมฝึกอบรม”การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน”

โดยหน่วยงาน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยเรียนรู้หลักการที่สำคัญและการฝึกปฏิบัติในสภาพบรรยากาศของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21

Series 1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน(ไม้ดอกไม้ประดับ)
  • ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
  • ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
Series 2 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น
  • ครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
  • ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร –> https://www.nstda.or.th/ssh/

สามารถศึกษาและทบทวนความรู้ด้วยตนเองจากระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด –> สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านพืช ” การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 529 7100 ต่อ 77220 (เสาวณีย์)

 

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

Series 1 : 16 พ.ค. และ 20 มิ.ย. 62, Series 2 : 17 พ.ค. และ 21 มิ.ย. 62

จำนวนคนรับสมัคร

40 คน/รอบ (รวม 160)

สถานที่

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ที่อยู่

132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02 529 7100 ต่อ 77220

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน/วัน