กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”

โดยหน่วยงาน: กระทรวงแรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนของโครงการดังกล่าว เพื่อทราบข้อสรุปของสถานประกอบการเกี่ยวกับประเภทและลักษณะงาน จำนวนตำแหน่งงานและอัตราที่จะรับสมัครเข้าทำงาน อัตราค่าจ้างและสวัสดิการ การปฐมนิเทศเบื้องต้นก่อนเข้าทำงาน โดยมีผู้แทนจากสถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมประชุม เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สภาหอการค้า สภาผู้ค้าปลีกไทย สภาอุตสาหกรรมไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมโรงแรมไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทโออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น  ขณะนี้มีตำแหน่งงานรองรับนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนทั่วประเทศจำนวน 31,943 อัตรา เป็นกรุงเทพมหานคร 19,342 อัตรา ส่วนภูมิภาค 12,601 อัตรา สถานประกอบการ 597 แห่ง เป็นกรุงเทพมหานคร 67 แห่ง ส่วนภูมิภาค 530 แห่ง ประเภทกิจการได้แก่ กิจการค้าปลีก จำหน่ายอาหาร สื่อสารโทรคมนาคม สถาบันการเงิน จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ลักษณะงาน เช่น พนักงานบริการลูกค้า พนักงานต้อนรับ พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานด้านเอกสาร เป็นต้น มีสถานที่ทำงาน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่เปิดให้บริการของสถานประกอบการ เป็นต้น

อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ระยะเวลาทำงานคือ
1) เปิดภาคเรียนปกติ : วันเรียนปกติ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง
2) ปิดภาคเรียน : ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง
3) สัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง สำหรับในส่วนของการดูแลปฏิบัติงานนั้น จะมีการจัดหาพี่เลี้ยงในการสอนและมอบหมายงาน รวมทั้งเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยระหว่างทำงาน นายจ้างยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ขณะที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจะจัดส่งนักเรียน นักศึกษา ฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น เช่น การทำงานเป็นทีม มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น พร้อมทั้งปฐมนิเทศก่อนส่งตัวเข้าทำงานระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

นักเรียน นักศึกษาสามารถสมัครได้หลายช่องทางคือ
1. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ที่อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้ากระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ , สำนักงานจัดหางานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 , สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
2. สถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงาน
3. เว็ปไซต์ : www.smartjob.doe.go.th
4. สายด่วน 1506 สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ กำหนดคิกออฟโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ในกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

23 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 5 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ปฐมนิเทศก่อนส่งตัวเข้าทำงานระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

สายด่วน 1506 สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2561

จำนวนคนรับสมัคร

31,943 อัตรา

สถานที่

ทั่วประเทศไทย

ที่อยู่

ทั่วประเทศ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-