กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายองค์กรเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด

โดยหน่วยงาน: องค์กรเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.กาฬสินธุ์

องค์กรเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด ร่วมกับ 28 สถาบัน 18 อำเภอ ทั้ง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมวางระบบลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในเยาวชน ด้วยระบบโครงการที่องค์กรเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับงบจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จัดกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียน คลอบคลุมทั้งอำเภอ
กิจกรรมหลัก
  1. อบรมตัวแทนโรงเรียน
  2. สนับสนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมตามเนื้อหาจากการอบรม ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม
  3. ติดตาม และสรุปบทเรียน
จัดอบรม 3 รุ่น ดังนี้
  1. วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562
  2. วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562
  3. วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2562

สถานที่ :
ศูนย์ประชุมนิคมลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่องทางการติดต่อและสมัคร :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณคณางค์ กงเพชร 084 956 5229

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

25 - 26 กรกฎาคม, 3 - 4 สิงหาคม, 10 – 11 สิงหาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่

ศูนย์ประชุมนิคมลำปาว

ที่อยู่

กาฬสินธุ์ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

084 956 5229

หมายเหตุ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย