หลักสูตรกิจกรรม

หลักสูตรกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์
นักจัดการพื้นที่นำร่องตั้งใจให้หลักสูตรนี้เป็นเครื่องมือสำหรับนักจัดการฯ ทั่วประเทศรวมไปถึงผู้ที่สนใจ นำไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ของตนเองได้ทันที

กิจกรรมพี่สอนน้องจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัย เพื่อฝึกทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็กใน ศพด.

กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะเชิงสร้างสรรค์ตามความถนัดและสนใจเพื่อให้เด็กและเยาวชนค้นพบความฝันและมีเป้าหมายชีวิตเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ระยะเวลาในการทำกิจกรรม 12 มกราคม ถึง 15 เมษายน 2563 ช่วงอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11...

กิจกรรมหมอน้อยกะสินจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาหรือด้อยโอกาส เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนด้านการพยาบาล ในการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อด้านสาธารณะสุข

หลักสูตรกิจกรรมพื้นที่นี้ดีจังเลยจังหวัดเลย

พื้นที่สร้างสรรค์ คือพื้นที่สร้างประสบการณ์ สร้างโอกาสให้เด็กได้เติบโตพัฒนาตามวัย มุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก ครอบครัว และชุมชน เพราะเด็กและเยาวชนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรกิจกรรม Rally วิถีวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลำปาง

กิจกรรม Rally วิถีวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลำปาง จะถูกจัดขึ้นทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ โดยให้เด็กและเยาวชนปั่นจักรยานไปเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ซึ่งแต่ละสัปดาห์จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนฐานกิจกรรมออกไปตามฐานทุนและทรัพยากรที่ทางพื้นที่มีอยู่แล้ว

หลักสูตรกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสุข ตอน “ขบวนการเยาวชนสืบค้นความดี”

เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบสาน ลดการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ปัญหาการติดยาเสพติด ติดเกม และปัญหาการติดจอ หากเยาวชนได้รับการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม

กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ อัศจรรย์ภูมิปัญญา จังหวัดสระบุรี

เพื่อปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมการเท่าทันตนเองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชน

หลักสูตร ต้นกล้าดีของแผ่นดิน สมาคมไทบ้าน

บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป้าหมาย           ปลูกคนดี ให้มีปัญญา ทำมาหากินเป็น...สู่การเป็นต้นกล้าดีของแผ่นดิน วัตถุประสงค์     

กิจกรรมหาอยู่หากิน เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน กินข้าวฮ่วมกัน ตามวิถีไทบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง 3 ช่วงวัยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ปีละ 1 ครั้ง ช่วงอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม เด็ก...

กิจกรรมสืบสานประเพณีตานตอดสู่ลูกหลานจังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีตานตอดจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ทุกกลุ่มวัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ระยะเวลาในการทำกิจกรรม 5 วัน ช่วงอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 – 60 ปี

กิจกรรม Summer Camp จังหวัดขอนแก่น

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้สิ่งที่ตนเองชอบ เพื่อเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมหลุมพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเด็กปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้การทำหลุมพอเพียงอาหารปลอดภัยสำหรับเด็ก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เด็กและเยาวชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง