กิจกรรม Summer Camp จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์หลัก

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้สิ่งที่ตนเองชอบ
 3. เพื่อเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม

2 รุ่น / รุ่นที่ 1 จำนวน 5 วัน และรุ่นที่ 2 จำนวน 3 วัน

ช่วงอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม

7 – 20 ปี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อครั้ง)  

รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน / รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน

ขั้นตอนหลัก (ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนเกิดงานจนเสร็จสิ้นกิจกรรม)   

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. ประชุมคณะทำงาน
 3. เขียนโครงการเสนองบประมาณ
 4. ดำเนินโครงการ
 5. ติดตามและประเมินผล
 6. สรุปผลการดำเนินงาน

อุปกรณ์

 1. วิทยากร
 2. เครื่องดินตรี เช่น กีต้าร์ กลอง
 3. อุปกรณ์โสต เช่น Notebook จอ ลำโพง ไมค์
 4. อุปกรณ์สื่อสารและบันทึกภาพ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ
 2. ผู้ปกครองได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่บุตรหลาน
 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ To be number 1 เทศบาลนครขอนแก่น