กิจกรรมสืบสานประเพณีตานตอดสู่ลูกหลานจังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์หลัก

 1. เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีตานตอดจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
 2. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ทุกกลุ่มวัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม

5 วัน

ช่วงอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5 – 60 ปี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อครั้ง)  

50 – 80 คน

ขั้นตอนหลัก (ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนเกิดงานจนเสร็จสิ้นกิจกรรม)   

 1. ประชุมคณะทำงานทุกภาคส่วน กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน โรงเรียน ฯลฯ
 2. กิจกรรมสืบค้นหาภูมิปัญญาและวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประเพณีสู่ชุมชน
 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและการรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า อาหาร
 4. ดำเนินการตานตอด (กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ฯลฯ ได้เรียนรู้ประเพณี)

อุปกรณ์

 1. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อออกรับบริจาค
 2. เครื่องขยายเสียง
 3. รถจักรยาน, รถยนต์ เพื่อออกประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขอรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า อาหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สืบสานประเพณีตานตอดให้ยังคงอยู่ในชุมชน
 2. คนทุกกลุ่มวัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ได้รับการดูแลจากคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 3. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีตานตอด และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรม
 4. เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือ แบ่งปันให้กับผู้ยากไร้