หน้าแรก แท็ก นนทบุรี

แท็ก: นนทบุรี

พิพิธภัณฑ์ดาวเทียม

พิพิธภัณฑ์ดาวเทียม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดาวเทียม (Satellite Museum) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นห้องจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับอวกาศ และการสื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับเป็นวิทยาทานแก่บุคคลทั่วไป โดยเปิดให้คณะบุคคลต่าง ๆ สามารถเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษา รวมทั้งเปิดเป็นศูนย์ความรู้ทางดาวเทียม ให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในทุก ๆ ปี
พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

สถาบันการแพทย์แผนไทย เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กำหนดให้การแพทย์แผนไทย เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยสามารถพึ่งพาตนเองในด้านสุขภาพ โดยนำเอาภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และสืบเนื่องจากแนวคิดดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยขึ้น และจัดแสดงนิทรรศการบนเรือนไทย 7 ห้องประกอบด้วย

ตำหนักประถม-นนทบุรี

ตำหนักประถมเดิมสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2462 เป็นตำหนักแรกภายในวังเพชรบูรณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย (พ.ศ.2435-2466) พระราชโอรสองค์ที่ 72 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่แปดของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษใหม่ๆ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชยังไม่มีที่ประทับเป็นส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเชษฐาองค์โตร่วมพระราชชนนีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินบริเวณพระราชวังปทุมวัน และโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวังนี้ว่า วังเพชรบูรณ์ แต่เดิมวังเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์หรือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในปัจจุบัน เป็นวังที่ร่มรื่นมาก ด้านหน้าวังมีพื้นที่ติดถนนพระรามที่ 1 ด้านขวาติดวังสระปทุม ด้านซ้ายติดถนนราชดำริและด้านหลังติดคลองแสนแสบ ภายในวังโปรดให้ขุดสระใหญ่ๆ สองสระ มีเกาะน้อย...

เรื่องอื่น ๆ