หน้าแรก แท็ก ฝึกงาน

แท็ก: ฝึกงาน

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่นอกตัวเมืองนครศรีธรรมราชออกไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้มีทั้งส่วนที่เป็นสวนออกกำลังกาย สระน้ำ สวนสัตว์และสวนนก สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดในปี พ.ศ.2527 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมพรรษาครบ 84 ปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลาย

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นครศรีธรรมราช

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 9 ล้านบาท โดยได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ได้เดินทางมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2529 และมาประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2531 มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ เอกสาร และประวัติศาสตร์วัตถุอันเป็นผลงานของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์...

หอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ จำนวน 13 ส่วน

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง

อุทยานเสริมสร้างปัญญาธรรมจากพันธุ์พืช ของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ที่ปรากฏในปริศนา คำทายสำหรับเด็กๆ เป็นแหลางรวมพรรณไม้สมุนไพร รวมทั้งจัดแสดงผลงานปฎิมากรรมเชิงล้อเลียนหรือท่วงติงพฤติกรรมของสังคมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดปัญญาธรรม

วังเจ้าเมืองพัทลุง

เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันกรมศิลปากรปรับปรุงเปิดให้เข้าเยี่ยมชม ประกอบด้วย วังเก่า ผู้สร้างและเป็นเจ้าของวัง คือ พระยาอภัยบริรักษ์(น้อย จันทโรจวงศ์) เจ้าเมืองพัทลุง ได้สร้างที่พำนักซึ่งใช้เป็นที่ว่าราชการเมืองด้วย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปีใด เมื่อพระยาอภับบริรักษ์ถึงอนิจกรรม วังเก่าจึงตกเป็นมรดกแก่บุตรชายของท่าน คือ หลวงศรีวรวัตร(พิณ จันทโรจวงศ์) และตกทอดเป็นมรดกของคุณประไพ มุตตามระ บุตรีของหลวงศรีวรวัตร ก่อนจะมอบวังเก่าให้แก่กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านม่วงชุม เชียงราย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน เป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ช่วยให้ประชาชนรอดพ้นจากปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ชุมชนบ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในอดีตชุมชนแห่งนี้มีปัญหาคลาดแคลนน้ำ เนื่องจากป่าไม้กว่า 3,720 ไร่ ถูกทำลายจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น แม้จะมีอ่างเก็บน้ำชุมชนแต่ไม่สามารถสำรองน้ำเอาไว้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีต้นไม้ดูดซับน้ำ น้ำจึงพัดพาตะกอนดินมาทับถมจนอ่างเก็บน้ำตื้นเขิน และไหลลงสู่แม่น้ำอิงอย่างรวดเร็ว ปัญหาความเดือดร้อนที่สะสมมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้ชาวบ้านในชุมชนตระหนักถึงปัญหาและหันมาช่วยกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยการปลูกต้นไม้ปีละ 1,500 ต้น ตั้งแต่ปี 2543 แต่พบว่าน้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน อ่านเพิ่มได้ที่นี่

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ตั้งอยู่ที่บ้านยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวม และจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สืบเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ในตําบลแม่งอน และตําบลแม่ข่า...

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิชัยพัฒนา เชียงใหม่

ร่วมเรียนรู้กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝก การทำฝายต้นน้ำลำธาร การทำแนวกันไฟทั้งในพื้นที่โครงการและในพื้นที่ชุมชนของเกษตรกรเครือข่ายของโครงการ และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การผลิตสารชีวภัณฑ์ต่างๆ ไปจนถึงการผลิตพืชอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ผู้เข้าชมโครงการสามารถดื่มด่ำกับเครื่องดื่มสูตรพิเศษของทางร้านท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาและธรรมชาติที่ทางร้านยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ของโครงการ เช่น ชาสมุนไพร เนื้อผลไม้ทาขนมปัง...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เชียงราย

โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นโครงการที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้าง รายได้เพี่อแก้ไขความยากจนโดยจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้น เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าในระยะยาว อีกทั้ง เป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็น อย่างดี และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามได้อีกทางหนึ่งด้วย อ่านเพิ่มเติมที่นี่

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เชียงใหม่

ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านผักไผ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และได้เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขาง ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ทำการปลูกฝิ่นแต่ยังยากจน ทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งสำคัญต่อระบบนิเวศน์ จึงทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศหนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลยและสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนัก ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมือง และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลองวิธีติดตา ต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1,500 บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่จากชาวเขาในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2512ใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก...

เรื่องอื่น ๆ