หน้าแรก แท็ก สมุทรสาคร

แท็ก: สมุทรสาคร

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตก่อตั้งโดย พ.ต.อ.ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล (สบ 5) ภาควิชาการสืบสวนกองบังคับการวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จากแนวคิดการรวบรวมของเก่าต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านแถบชนบท เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ในตัวอาคารจะมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่สิ่งของถูกวางไว้กับพื้นอยู่ในห้องเก็บของจัดแสดง มีภาพถ่ายสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จมาประทับยังที่แห่งนี้ ส่วนของค่ายวิทยาศาสตร์นั้นเป็นกิจกรรมที่จัดไว้ให้สำหรับเด็ก ๆ โดยจะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีสิ่งประดิษฐ์ของคนในสมัยก่อนที่มีความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์

พันท้ายนรสิงห์เป็นชาวบ้านนรสิงห์ เมืองวิเศษชัยชาญรับราชการเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 สมัยกรุงศรีอยุธยา พันท้ายนรสิงห์เป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยเมื่อคราวเสด็จคลองโคกขามปากน้ำเมืองสาครบุรีคลองคดเคี้ยวมาก พันท้ายนรสิงห์พยายามคัดท้ายเรือพระที่นั่งอย่างระมัดระวังแต่ไม่อาจหลบเลี่ยงอุบัติเหตุได้ ทำให้หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ใหญ่ เป็นเหตุให้โขนเรือหักตกลงในน้ำ พันท้ายนรสิงห์รู้ว่าความผิดครั้งนี้ถึงประหารชีวิต จึงกราบบังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิต พระเจ้าเสือทรงจำฝืนพระทัยตามพระราชกำหนดที่วางไว้จึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ และให้ทำศาลขึ้นสูงเพียงตา แล้วนำศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักขึ้นพลีกรรมไว้บนศาล ต่อมาได้มีการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดีของพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งได้การยกย่องว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี และรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิต ไว้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง ภายในอุทยานมีเส้นทางเดินศึกษาสภาพป่าชายเลนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ และเป็นที่ตั้งของวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ บริเวรรอบ ๆ ยังมีศาลพันท้ายนรสิงห์ รูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าคนจริงอยู่ในท่าถือท้ายคัดเรือ หลักประหารพันท้ายนรสิงห์ และซากเรือไม้ตะเคียนโบราณ

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร

ตั้งอยู่ที่เดียวกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทะเลให้กับคนท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยว ภายในศูนย์จัดแสดงพันธุ์ปลาและสิ่งมีชีวิตทางทะเลต่างๆ มีจุดแสดงน่าสนใจ อาทิ รูปปั้นปลาวาฬบรูด้า สูง 17 เมตร สัญลักษณ์ที่เป็นจ้าวแห่งท้องสมุทรของน่านน้ำไทย ทางเดินอุโมงค์ใต้น้ำ โดยมีโชว์แสดงการให้อาหารปลาทุกวันเสาร์อาทิตย์

ปล่องเหลี่ยมหนึ่งเดียวในสยาม สมุทรสาคร

ปล่องเหลี่ยม เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ปัจจุบันปล่องเหลี่ยมมีอายุ 189 ปี มีเพียงปล่องเดียวที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่จากที่มีจำนวนทั้งหมด 7 ปล่อง  เนื่องจากหักพังลงแม่น้ำท่าจีนไปหมดแล้ว เหลือเพียงซากฐานอิฐเป็นหลักฐานที่ยังคงเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา ปล่องเหลี่ยม เดิมเป็นปล่องไฟของโรงงานหีบอ้อยน้ำตาลทราย สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2367 ในจดหมายเหตุกล่าวว่ารัชกาลที่ 4 ทรงเสด็จมาเยี่ยมชมกิจการทำน้ำตาลทรายด้วยพระองค์เอง

ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำตำบลหนองสองห้อง สมุทรสาคร

ปี 2533 ได้เริ่มก่อตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้โดยนางสาวพูนทรัพย์ ขวัญมี นางพิกุล ทองวันวงศ์และได้การสนับสนุนโดยมีผู้ใหญ่นรินทร์ เสรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อหาการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรสานเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่ม จัดแสดงบนบ้าน 1 หลัง มีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรสาน เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม พิธีกรรมเสนเรือน นิทรรศการวิถีชีวิตประกอบแสงสีเสียงการแสดงชุดรำไทยทรงดําลำแคนเชิงกระสาพาเพลิน

เรื่องอื่น ๆ