หน้าแรก แท็ก สระะเเก้ว

แท็ก: สระะเเก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระเเก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม แปลว่า ปราสาทใหญ่ที่มีต้นกกขึ้นรกรุงรัง ก่อด้วยหินและศิลาแลง หันไปทางทิศตะวันออก ปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นปรางค์ประธาน ตามจารึกกล่าวว่าประดิษฐาน “แท่นศิวลึงค์”  และ “ฐานโยนี” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อถือในลัทธิศาสนาฮินดู

เรื่องอื่น ๆ