หน้าแรก แท็ก เด็กปิดเทอม

แท็ก: เด็กปิดเทอม

Happy 8 สุข สนุก แคมป์ (รอบที่ 4)

HAPPY 8 ความสุขแปดประการนี้ เป็นแนวคิดหนึ่งของ สสส. ที่ต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุล เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ จะเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เป็นการสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นคนที่รู้จักดูแลสุขภาพ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู ใฝ่การเรียนรู้ รักและดูแลครอบครัว รวมถึงสังคม โดยการนำมาผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะสมกับน้องๆอายุ 7-1

Happy 8 สุข สนุก แคมป์ (รอบที่ 5)

HAPPY 8 ความสุขแปดประการนี้ เป็นแนวคิดหนึ่งของ สสส. ที่ต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุล เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ จะเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เป็นการสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นคนที่รู้จักดูแลสุขภาพ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู ใฝ่การเรียนรู้ รักและดูแลครอบครัว รวมถึงสังคม โดยการนำมาผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะสมกับน้องๆอายุ 7-1
อาสาสมัครถือกล่องรับบริจาค

อาสาสมัครถือกล่องรับบริจาค

“อีกนิด พิชิตเอดส์” ชวนอาสามาถือกล่องรับบริจาคให้องค์กรชุมชน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรม ด้านเอดส์สู่สาธารณะ

บำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาเชิงสุขภาพ อาสาร่วมกันพัฒนาชายหาดสวนสนประดิพัทธ์

มาร่วมกันพัฒนาชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด และ เมื่อเสร็จกิจกรรมเราก็มาพัฒนาสุภาพของอาสาด้วยเช่นการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการพักผ่อน จากการทำงานหนักมาตลอด และหันมาใส่ใจด้านสุขภาพยิ่งขึ้น
มูลนิธิโกมลคีมทอง

สนามเด็กเล่นทำเอง

นำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาออกแบบเป็นสนามเด็กเล่นในชุมชนแออัด คลองเตย กิจกรรม มี.ค. - ก.ค. 2561 (ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์)

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอโครงการจัดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนบูรณาการเติมปัญญาให้สังคม ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาว ยกระดับคุณภาพชีวิต การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่กรรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด ๑๒ แห่ง...

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสาน บ้านเกวียนมุก

บ้านเกวียนมุก ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538 เป็นต้นมา และเริ่มเปิดแสดงอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2541 โดยจัดแสดงสิ่งของต่างๆ ดังนี้ บ้านพื้นบ้าน จัดแสดง ของเครื่องใช้ในครัวเรือนของชาวอีสาน เครื่องปั้นดินเผา สิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีพ เครื่องมือทอผ้า เครื่องดักสัตว์ เครื่องดนตรี เครื่องหีบอ้อย และมูลมังไม้ บ้านของเก่า จัดแสดง เครื่องถ้วยโถโอชาม...

พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด

ในอดีตอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่ใช้กันแพร่หลายในท้องถิ่น จนผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังปรากฏหลักฐาน คือ การพบเตาเครื่องเคลือบดินเผากระจายอยู่ในแทบทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ และพบมากที่สุดมากกว่า 100 เตาคือ พบที่อำเภอบ้านกรวด เมื่อปี 2519 กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดค้นแหล่งเตาเผาในอำเภอบ้านกรวดเป็นครั้งแรก พบว่า มีเครื่องเคลือบดินเผาหลายรูปแบบที่ช่างได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จัดเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้ที่ใด   เครื่องเคลือบดินเผาโบราณที่บ้านกรวด เป็นอารยธรรมตั้งแต่สมัยขอมที่มีอายุมากกว่าพันปี ในปี พ.ศ. 2524 นางสุวรรณา บาลโสง และคณะ...
มูลนิธิโกมลคีมทอง

สองวัยสร้างฝัน สร้างรายได้

ให้ผู้สูงอายุที่มากประสบการณ์มาสอนเด็กในชุมชนคลองเตยให้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนโดยใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ดนตรีบำบัด ในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นและ LD

ดนตรีบำบัด ในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นและ LD

กิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อฟื้นฟูและเสริมพัฒนาการเด็กสมาธิสั้นและ LDในชุมชนซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นแหล่งรวบรวมและแสดงตัวอย่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในแถบอีสานใต้ โดยมีที่มาจากการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้” ปี พ.ศ. 2525 จากนั้นจึงมีการเสนอโครงการและแผนต่อจังหวัดเพื่อผลักดันโครงการสร้างหอวัฒนธรรมในแผนหลักของจังหวัด จนนำไปสู่การก่อตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ภายในม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วยอาคารหลังแรกเป็นอาคารหอวัฒนธรรมสองชั้น ที่มีสถาปัตยกรรมแบบปราสาทหินเขาพนมรุ้งที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ หลังที่สองเป็นหอประชุม

ศึกษาวิถีชีวิตมอญ ผ่านเครื่องแต่งกายและอาหาร

ให้เยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีมอญ ได้เข้าใจและเห็นคุณค่าขงอวัฒนธรรมตัวเองเพื่อให้มีแรงบันดาลใจในการกลับไปพัฒนาท้องถิ่นตัวเอง

บทความอื่นๆ