สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่อยู่

58/9 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

วันและเวลาทำการ

ตามวันเวลาราชการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

042-211040 ต่อ 115

ค่าเข้าชม

ไม่มีการจัดเก็บค่าเข้าชม


สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นอนุรักษ์และสร้างพลังทางภูมิปัญญาของสังคมพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมจิตใจไปพร้อมกัน