ปิดเทอม ช่วงเวลาว่างของเด็กเยาวชน และเป็นเวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองต่างมองหากิจกรรมหรือสถานที่เพื่อรองรับบุตรหลานเมื่อต้องออกจากการดูแลของรั้วสถานศึกษาชั่วคราว

ที่ผ่านมาได้มีหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตามก็ยังพบช่องว่างในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการใช้เวลากับกิจกรรมยามว่างของเยาวชน

จากรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2559 พบว่า เยาวชนไทยที่เติบโตในยุคดิจิตอล ใช้เวลาในการเข้าอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยกิจกรรมการใช้งานสูงสุด คือการเล่นเกม ดาวน์โหลดเกม 85% ส่วนการใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นหาข้อมูลทางการเรียนรู้ 31.8% การติดเกมของเยาวชนไทยเป็นอันดับต้นของทวีปเอเชีย โดยพบว่าเด็กไทยเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.2 ชั่วโมง ในจำนวนนี้ 10-15% มีอาการเสพติดเกมออนไลน์ขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถหยุดเล่นได้   

รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2559
เยาวชนเข้าอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
6 ชั่วโมงต่อวัน


85%
เล่นเกม ดาวน์โหลดเกม


31.8%
ค้นหาข้อมูลทางการเรียนรู้

 

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ในความเห็นของเด็กและเยาวชน จากผลสำรวจของยูรีพอร์ต ทำการสำรวจเด็กและเยาวชน จำนวน 1,882 คน ในช่วง ธ.ค. 2560 – ม.ค. 2561 พบว่า เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่ค่อยปลอดภัย และ 35% คิดว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มีพื้นที่สร้างสรรค์น้อย และ 12% มองว่าไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์ เนื่องจากไม่ทราบช่องทางการเข้าถึง โดยพื้นที่สร้างสรรค์ในความหมายของเยาวชนคือ พื้นที่เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งนี้ข้อเสนอของเด็กและเยาวชน 42% อยากให้รัฐบาลเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยแก่เด็กเยาวชนมากที่สุด โดยเด็กเยาวชน 1 ใน 3 อยากมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์หรือปลอดภัยในชุมชนต่างๆมากที่สุด

ช่วงเวลา ‘ปิดเทอม’ จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยมองเห็นโอกาสช่วงปิดเทอม ในการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ปลดปล่อยศักยภาพ ค้นหาแววในการทำงาน ตลอดจนความสุขในการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมในมิติสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และปัญญา จึงสนับสนุนให้เกิด ‘กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์’ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์

ภาคีภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาคีภาคเอกชน

 .  Tesco Lotus
 kidzania

ภาคีภาคประชาสังคม

 .  รับเราด้วยคน     Music Sharing