กิจกรรม

ปิดเทอม ทำอะไรดี พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เลือกกิจกรรมที่ใช่ ทำอะไรที่ชอบ เรียนรู้โลกไปกับเรา
Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรักเขาหน่อ บันทึกความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ”

โดย: เทศบาลตำบลบ้านแดน จังหวัดนครสวรรรค์

เทศบาลตำบลบ้านแดน จังหวัดนครสวรรรค์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรักเขาหน่อ บันทึกความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 8,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ที่มา
เกิดขึ้นเพราะเข้าใจดีว่าการถ่ายภาพมักมาควบคู่กับการท่องเที่ยวพักผ่อน เปิดโอกาสให้นักเดินทางท่องเที่ยวได้ใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนสนิทมากขึ้น สร้างความผูกพันและความทรงจำที่ดีร่วมกันมากขึ้น เพราะภาพถ่ายนั้นเปรียบเสมือนกล่องบรรจุความทรงจำและอารมณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาเหล่านั้นไว้ ซึ่งคุณสามารถสื่อสารความรู้สึกต่างๆ นั้นให้กับผู้อื่นให้รับรู้และเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสารได้ ดั่งคำพูดที่ว่า “ภาพถ่ายแทนคำพูดได้นับพันคำ” นั่นเอง
กติกาการประกวด
1. ประชาชนทั่วไป หรือนักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ
2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 3 ผลงาน โดยแต่ละผลงานต้องมีมุมมองและเนื้อหาแตกต่างกัน
3. ผู้ส่งประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่เพียงแค่ 1 รางวัล แต่ไม่รวมรางวัล Popular Vote
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ต้องเป็นภาพถ่ายที่อยู่ในเขตตำบลบ้านแดนเท่านั้น
5. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดที่กว้างที่สุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า 4,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น โดยทางเทศบาลตำบลบ้านแดนจะนำผลงานที่ได้คัดเลือกพิมพ์ภาพแคนวาสในขนาด 12×18 นิ้ว
6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ไม่รับภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ (หากผิดกติกาข้อนี้จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
8. สามารถปรับแต่งได้แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
12. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
13. คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
14. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด เทศบาลตำบลบ้านแดนจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านแดน
15. แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
16. เทศบาลตำบลบ้านแดนมีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ
17. และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประกาศผลรางวัล ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านแดนจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ และเมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากเทศบาลตำบลบ้านแดนมีความประสงค์จะใช้ภาพใดเทศบาลตำบลบ้านแดน จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเป็นรายกรณี ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านแดนมีสิทธิ์นำภาพที่ได้รับคัดเลือกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ การตีพิมพ์ภาพลงในสูจิบัตร รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ทางราชการอื่นใดที่ไม่หวังผลทางการค้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
18. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแดนและคณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
19. เทศบาลตำบลบ้านแดนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
20. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  • This กิจกรรม has passed.

ช่วงวัย

อุดมศึกษา

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ดรับผลงานระหว่างวันที่ 6 – 31 กรกฎาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า