กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)”

โดยหน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,710,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. เป็นการประกวดประเภททีม ประกอบด้วย เยาวชนแกนนำ 5 คน ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ในแต่ละสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารรับรองในใบสมัคร
2. การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 ระดับต้องผ่านการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานในระดับภูมิภาคก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

กติกาการประกวด
1. หัวข้อการประกวด คือ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยมีรูปแบบการนำเสนอแนวคิดและแผนงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น หนังสั้น ภาพวาด บทเพลง สื่อโฆษณา/ Clip Video การแสดง เป็นต้น
2. แนวคิดและแผนงานมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
3. รูปแบบการนำเสนอแนวคิดและแผนงาน ต้องมีเนื้อหาที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง ไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ
4. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งและนำเสนอแนวคิดและแผนงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

ติดต่อสอบถามสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โทรศัพท์ 0 2141 3924, 0 2141 1992, 0 2141 3926

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย