กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด

โดยหน่วยงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายวงกว้าง และครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มสะสมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อน “โครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด” เพื่อให้เยาวชน (อายุ 18 – 25 ปี) ร่วมดูแลและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน ในสถานการณ์แพร่ระบาดด้วยระบบออนไลน์ เช่น การตั้งกลุ่มในโซเซียลมีเดียของสภาเด็กและเยาวชนและกลุ่มเยาวชน เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อลดการติดเชื้อในผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www.Starfishlabz.com
ติดตามข่าวสารที่ www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth/

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

FB : กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร : 1300

หมายเหตุ

กิจกรรมสำหรับเยาวชน อายุ 18 – 25 ปี