กิจกรรม

ปิดเทอม ทำอะไรดี พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เลือกกิจกรรมที่ใช่ ทำอะไรที่ชอบ เรียนรู้โลกไปกับเรา
Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

เชิญเข้าร่วมออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1 มิถุนายน @ 8:00 am 30 มิถุนายน @ 5:00 pm UTC+7

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการการประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมผ่านการสร้างสรรค์ลายผ้าอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  การประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ โดยไม่จํากัดอายุ อาชีพ หรือการศึกษา

รูปแบบการประกวด
ผู้เข้าร่วมประกวด นําเสนอผลงานการออกแบบในรูปแบบนิทรรศการด้วยตนเอง

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของตนเอง มิได้ลอกเลียนแบบหรือนําผลงานของผู้อื่นมาดัดแปลงนําเสนอ (ส่งได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงานต่อผู้สมัคร)
 • ผลงานออกแบบลายผ้าสําหรับผลิตจริง ขนาด 100 ซม. x 100 ซม. โดยนําลายจัดวางบน Artwork ขนาดกระดาษ A2 (42 ซม. x 59.4 ซม.) ด้วยเทคนิคลายพิมพ์ผ้า ตั้งค่าสี CMYK (โดยต้องจัดวางผลงานตามรูปแบบที่กําหนดให้เท่านั้น)
 • ผู้เข้าประกวดต้องตั้งชื่อผลงาน อธิบายแรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 20 บรรทัด (พิมพ์โดยใช้ฟอนท์ TH SarabunPSK ขนาด 30 และเว้นระยะขอบด้านละ 1.5 นิ้ว) โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ชื่อผลงาน
  • แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
  • แนวคิดในการออกแบบ
  • ชื่อผู้ออกแบบ ข้อมูลสถาบันการศึกษา (ถ้ามี), หมายเลขโทรศัพท์, e-mail ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • สามารถสมัครและส่งผลงานของตนเองที่ https://shorturl.asia/6w/TB หรือ QR Code
 • ทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือกถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กําหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัครพร้อมผลงานการออกแบบได้ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผลการประกวด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย (อาคาร 33) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรูปแบบการส่งผลงานออกแบบ
 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ พร้อมผลงานของตนเองได้ที่ https://shorturl.asia/6wTB ภายในระยะเวลาที่กําหนด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดของผู้สมัครครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน (กําหนดให้รองรับรูปแบบไฟล์ PNG, JPEG, IMG, และ PDF เท่านั้น)
 • สําเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องของผู้สมัคร (กําหนดให้รองรับรูปแบบไฟล์ PNG, JPEG, IMG, และ PDF เท่านั้น)
 • ผลงานการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1 ไฟล์ ที่มีความละเอียดคมชัด (กําหนดให้รองรับเฉพาะไฟล์สกุล .AI, .PNG, .PSD, PDF เท่านั้น) พร้อมรายละเอียดของผลงานการออกแบบลายผ้า

เกณฑ์การให้รางวัล
คณะกรรมการจะตัดสินผลงานของผู้เข้าร่วมการประกวด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • แนวความคิดของผลงานสื่อได้ตรงตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี
 • การจัดวางองค์ประกอบและความสมดุลของผลงาน
 • การเลือกใช้สีและลวดลายที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี
 • ผลงานแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการออกแบบขึ้นใหม่ มีความโดดเด่น ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน
 • ผลงานมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (จํานวน 1 รางวัล) พร้อมเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จํานวน 1 รางวัล) พร้อมเงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จํานวน 1 รางวัล) พร้อมเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (จํานวน 3 รางวัล) พร้อมเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรการประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในรูปแบบเกียรติบัตรออนไลน์ตามที่อยู่ E-mail ที่ได้ระบุไว้ และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 – 2 และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบ

ติดต่อสอบถาม

 • 08 0404 9419 (อาจารย์นันทิยา ดอนเกิด)
 • 09 2252 7434 (อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ)

Contest Type: 

ช่วงวัย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ and อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

ประเภทกิจกรรม

Offline

ระบุเดือน

มิถุนายน

 • This กิจกรรม has passed.

Offline

ช่วงวัย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า