กิจกรรม

ปิดเทอม ทำอะไรดี พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เลือกกิจกรรมที่ใช่ ทำอะไรที่ชอบ เรียนรู้โลกไปกับเรา
Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

โดย: ธนาคารออมสิน

9 มกราคม 2023 @ 8:00 am 12 มกราคม 2023 @ 5:00 pm UTC+7

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

 1. ผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ธนาคารออมสินสาขา (“ผู้ลงทะเบียน”) สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th หรือ Line Official : GSB Society
 2. ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 – 12 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. หากมีการลงทะเบียนครบจำนวนสิทธิแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน
 3. ธนาคารเปิดรับฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

– ธนาคารออมสินสาขาและหน่วยให้บริการ ที่เปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดรับฝากตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

– ธนาคารออมสินสาขาและหน่วยให้บริการ ที่เปิดทำการ 7 วัน เปิด–ปิดรับฝากตามเวลาทำการ

(ยกเว้นสาขาในส่วนราชการ จะเปิดรับฝากในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.)

 1. ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน โดยเลือกจังหวัด และสาขาเพื่อเข้ารับบริการฝากเงินตามวันที่ธนาคารกำหนด
 2. ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ 1 หมายเลข ทำรายการจองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น
 3. ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนจองสิทธิแทนผู้อื่นได้ โดยต้องระบุข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (กรณีมีบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ในการจองสิทธิ)
 4. ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับว่า เมื่อมีการลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดไว้จนปรากฏหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ให้ถือเป็นการลงทะเบียน
  โดยผู้ลงทะเบียนเอง และผู้ลงทะเบียนตกลงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการลงทะเบียนก่อนการยืนยันการทำรายการสำเร็จ
 5. เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนถ่ายภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบริการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กับธนาคาร ซึ่งเมื่อลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถยกเลิกการลงทะเบียนจองสิทธิได้
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน เพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งหรือประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

เงื่อนไขการฝากเงิน

 1. ผู้ฝากต้องมาติดต่อขอฝากเงินตามสาขาที่ลงทะเบียน ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

– ธนาคารออมสินสาขาและหน่วยให้บริการ ที่เปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดรับฝากตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

– ธนาคารออมสินสาขาและหน่วยให้บริการ ที่เปิดทำการ 7 วัน เปิด–ปิดรับฝากตามเวลาทำการ

(ยกเว้นสาขาในส่วนราชการ จะเปิดรับฝากในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.)

 1. ผู้ฝากสามารถเลือกช่องทางการฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขา หรือผ่าน Mobile Banking (MyMo) หรือ เครื่องรับฝากเงิน ADM (Automatic Cash Deposit Machine)
 2. ผู้ฝากต้องแสดงภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ หรือตรวจสอบการจองสิทธิได้ที่ gsb.or.th ก่อนการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินโดยผู้ฝากต้องมีชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ เท่านั้น
 3. ต้องเป็นบัญชีเงินฝากชื่อผู้เยาว์ บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ หรือสลากออมสินที่เจ้าของทะเบียนสลากออมสินเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น
 4. จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่มให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงื่อนไขการรับฝากเงินแต่ละประเภทแต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 100 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย
 5. ผู้ฝากไม่จำเป็นต้องมาฝากเงินด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นนำสมุดบัญชีและหลักฐานการจองสิทธิมาฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินแทนได้

เงื่อนไขการรับกระปุกออมสิน

 1. ผู้ฝากสามารถติดต่อรับกระปุกในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

– ธนาคารออมสินสาขาและหน่วยให้บริการ ที่เปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดรับฝากตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

– ธนาคารออมสินสาขาและหน่วยให้บริการ ที่เปิดทำการ 7 วัน เปิด–ปิดรับฝากตามเวลาทำการ

(ยกเว้นสาขาในส่วนราชการ จะเปิดรับฝากในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.)

 1. กรณีไม่สามารถมารับกระปุกตามวันที่จองสิทธิไว้ สามารถมารับได้ถึง 31 มกราคม 2566 ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิเท่านั้น โดยผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ สมุดบัญชี หรือหลักฐานการฝากเงินตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหน
 2. ผู้ฝากจะได้รับกระปุกออมสินจำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิเท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี และ/หรือ 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจกของขวัญสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
 3. ผู้ฝากต้องมารับกระปุกออมสิน ณ สาขาที่จองสิทธิไว้เท่านั้น

ช่วงวัย

ปฐมวัย, ประถมต้น and ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ

จำนวนคนรับสมัคร

จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ

ชื่อผู้กรอกข้อมูล

เสาวนีย์

ประเภทกิจกรรม

Offline

 • This กิจกรรม has passed.

Offline

ช่วงวัย

ปฐมวัย, ประถมต้น, ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ

จำนวนคนรับสมัคร

จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า