กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้”

โดยหน่วยงาน: สำนักการจารจรและขนส่ง

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” ชิงเงินรางวัลชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

คุณสมบัติของผูŒสมัคร

 • ประเภทที่ 1 เยาวชน
  • เป็šนนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • สามารถส‹งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเปšนทีม (ทีมละไม‹เกิน 3 คน)
 • ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป
  • ประชาชนทั่วไป
  • สามารถส‹งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็šนทีม (ทีมละไม‹เกิน 3 คน)

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน

 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กําหนด ไม่จํากัดรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการนําเสนอ
 • เนื้อหาคลิป มีความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใส่ตราสัญลักษณ์ “กรุงเทพมหานคร” ก่อนหรือปิดเรื่องตามความเหมาะสม
 • ขอบเขตของเนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการนําไปเผยแพร่จากที่ใดมาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิของผู้อื่น
 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้านเพลงเสียงประกอบภาพ หรือผลงานอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ประกวดต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720p (1280×720) ประเภทไฟล์ mp4 โดยต้องตรวจสอบไฟล์ให้เรียบร้อยและถูกต้อง
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากมีการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผู้จัดการประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการตรวจสอบพบภายหลังว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ผลงานจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • คณะจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

เกณฑ์การตัดสิน

 • ภาพรวม: ด้านเนื้อหาสาระในการสื่อสารที่ตรงกับวัตถุประสงค์ 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์: แนวคิดและการนําเสนอ 30 คะแนน
 • การผลิต: เทคนิค คุณภาพของภาพเสียง และการตัดต่อ 30 คะแนน

รางวัลของแต่ละประเภท

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2565

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

28 ก.พ. 2565

สถานที่

กิจกรรมส่งผลงานประกวด

ที่อยู่

ทั่วประเทศ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท