กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16 (The Power Green Camp 16)

โดยหน่วยงาน: โครงการ Power Green Camp

ECO Living & Learning (เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 หรือ 6 จากโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ
 2. เป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือนวัตกรรมเข้ามาบูรณาการในการพัฒนาปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตลอด ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรับสมัครเข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) >> กดเพื่อลงทะเบียนสมัคร
 2. แนบ Link ของคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้
  • การแนะนำตัวเองของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
  • นำเสนอรายละเอียด ความสนใจหรือประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรม/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • นำเสนอแนวคิดและความเข้าใจของท่าน ในประเด็น ECO Living & Learning เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal
  • จากนั้นอัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอลงบน YouTube เผยแพร่แบบสาธารณะ และแนบ Link ของคลิปวิดีโอ มาพร้อมกับใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด
 2. สามารถอธิบายถึงความสนใจหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการทำโครงงาน/กิจกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน กระชับ เหมาะสม และตรงประเด็น
 3. เทคนิคการนำเสนอ
 4. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพและเสียง
 5. การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ เสียง และข้อมูล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะแจ้งผลรายชื่อเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและรายชื่อสำรอง พร้อมรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการผ่าน ทางเว็บไซต์ http://www.powergreencamp.comโดยคณะจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทำการตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.powergreencamp.com ภายในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ เยาวชนที่ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการ จะได้รับอุปกรณ์ชุดทดลองทางวิทยาศาตร์ มูลค่า 9,945 บาทต่อคน ทั้งนี้หากเยาวชนคนใดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ครบทุกช่วงของโครงการจะต้องดำเนินการคืนชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาพที่สมบูรณ์ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน หรือคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อยกเว้น

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 16 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

061-629-5919 (พี่แอน) หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com