หน้าแรก แท็ก ป๋วย อึ๊งภากรณ์

แท็ก: ป๋วย อึ๊งภากรณ์

PUEY TALKS #5 Food Democracy

ป๋วยทอล์คปีละครั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเขย่าสังคม!!! “เมื่ออยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์” ความมั่นคงทางอาหาร เป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคนในประเทศไทยและทั้งโลก นำไปสู่ความไม่ปลอดภัยของอาหาร ความไม่มั่นคงทางด้านการผลิตอาหาร ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพนำไปสู่การพึ่งพิงทางอาหาร การตลาด และการครอบงำทางเศรษฐกิจ และมีผลสืบเนื่องไปถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วย ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีเหตุจากความล้มเหลวเชิงนโบบายและมาตรการของรัฐ ในการส่งเสริมบริหารจัดการอธิปไตย และความมั่งคง ยั่งยืน ด้านอาหารของชาติ ทำให้เกษตรกรต้องทำการผลิตเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์แบบพึ่งพิงภาคส่วนอื่นๆ ตลอดเวลา รวมทั้งลดขีดความสามารถในการจัดการตนเองอีกด้วย

เรื่องอื่น ๆ