หน้าแรก แท็ก สกลนคร

แท็ก: สกลนคร

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร เดิมจัดตั้งขึ้นในนามของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เมื่อปีพุทธศักราช 2523 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบภายในจังหวัดสกลนคร ภายใต้การดำเนินงานกำกับดูแลของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสกลนคร ภายหลังพัฒนามาเป็นสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2559 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม" เป็น "พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร" พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณอีสานตอนบนหรือ "แอ่งสกลนคร" เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมของคนในท้องถิ่น ที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมแบบเดียวกัน เพื่อลดการอคติหรือความขัดแย้งในท้องถิ่น นำไปสู่ความมั่นคง...

ศูนย์วัฒนธรรมไทโย้ยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

จัดแสดงเกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณ ย้อมสีธรรมชาติ เครื่องปั้นดินเผา ไห อูน คนโท อุปกรณ์เครื่องมือ วิถีชีวิต เครื่องมือหาปลา

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโรตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น  ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ

พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้

เดิมชาวบ้านหนองแข้เกือบทุกหลังคาเรือน มีการทอผ้าไหมไว้เพื่อสวมใส่ตามประสาชาวบ้านในชนบทมาตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ทวด สืบต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เป็นความโชคดีของชาวบ้านหนองแข้ที่ในปี พ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมที่คุณยายไท้ยายทุ้มได้สวมใส่เพื่อรับเสด็จพระองค์ท่าน ด้วยความจงรักอักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และหวังชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านตามประสาชาวบ้านในชนบท สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยผ้าไหม และตรัสถามคุณยายไท้ ยายทุ้มว่า " ผ้าไหมสวยดี ที่บ้านมีอีกไหม...

เที่ยวตามรอย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สกลนคร”

“...เดิมเป็นป่าโปร่ง คนไปตัดไม้สำหรับเป็นฟืนและใช้พื้นที่สำหรับทำการเกษตร ป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ถูกทำลายไปมากจึงไม่มีน้ำในหน้าแล้ง น้ำไหลแรงในหน้าฝน ทำให้มีการซะล้าง (erosion) ผิวดิน (top soil) บางลงและเกลืออยู่ข้างใต้ จะขึ้นเป็นหย่อมๆ...” ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 ให้พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา และทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ ตามความเหมาะสมสำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปใช้ปฏิบัติต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ...

เรื่องอื่น ๆ