หน้าแรก แท็ก เพชรบูรณ์

แท็ก: เพชรบูรณ์

พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ เพชรบูรณ์

เมืองหล่มสักเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหลักฐานของการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชน มีวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการดำรงชีวิต เอกลักษณ์ และภาษาถิ่นของตนเอง ซึ่งนับวันเอกลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้กำลังจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและจัดแสดงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งศึกษาทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่จับต้องได้ของคนในชุมชน

พิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบ (ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ)

ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ยิงสนับสนุนการสู้รบ เป็นฐานสำคัญฐานหนึ่งในเข้ายึดพื้นที่ ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ อยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 บริเวณรอยต่อ 3 จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย งานแสดงที่นี่ส่วนหน้าจะเป็นซากของรถถัง รสพ.113 ของ ร.4 พัน 2 ที่ถูกจรวด RPGของ ผกค.ยิงในการคุ้มกัน ถัดมาจะเป็นหอตรวจการ ฮต.-13 (OH-13)...

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

เมืองศรีเทพ ปรากฏอยู่ในทำเนียบรายชื่อหัวเมือง เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จออกตรวจราชการที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ออกค้นหาพบโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เมืองอภัยสาลี” จากหลักฐานที่พบมีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งศิลปะแบบขอมและทวารวดี มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-18 ภายในอุทยานประกอบด้วย ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแบ่งส่วนจัดแสดงเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องประวัติการค้นพบ, ห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์, ห้องศิลาจารึก, ห้องพระสุริยเทพ, ห้องศิวลึงค์, ห้องเมืองศรีเทพในปัจุบัน เป็นการสรุปข้อมูลเบื้องต้น

หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เพชรบูรณ์

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 เดิมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่า เมื่อมีการย้ายศาลากลางจังหวัดไปอยู่ศูนย์ราชการ ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงขอใช้สถานที่นี้เพื่อทำเป็นหอโบราณคดีโดยมีดำริมาจากบุคคลที่มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นห้องโถงต้อนรับ ห้องกาแฟและห้องว่าด้วยของกินในเพชรบูรณ์ ชื่อว่า “ห้องครัวเพชรบูรณ์” การจัดแสดงเรื่องราวของเพชรบูรณ์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคศรีเทพ และจัดแสดงในช่วงต่อมาคือ สมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ จนถึงยุคร่วมสมัย มีห้องสมุดทางวัฒนธรรมของเพชรบูรณ์และห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อีกด้วย สำหรับชื่อ เพ็ชรบูรณ์อินทราชัยนั้น เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก...

อนุสรณ์สถานเมืองราด เพชรบูรณ์

จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของพ่อขุนผาเมือง (ผู้สร้างเมืองราด ซึ่งปัจจุบัน คือ พื้นที่ตำบลบ้านหวาย) เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านหน้าของอนุสรณ์สถานเมืองราด เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพ่อขุนผาเมืองในท่ายืน มือข้างซ้ายชี้ลงแผ่นดิน อันหมายถึง แผ่นดินตรงนี้คือบ้านเกิดของท่าน โดยรอบของฐานรูปปั้นพ่อขุนผาเมืองทั้ง 4 ทิศ จะเป็นเรื่องราวโดยย่อของ พ่อขุนผาเมือง เช่น พระราชประวัติ เหตุผลที่ยอมขึ้นครองราชย์ เป็นต้น ด้านหลัง...

เรื่องอื่น ๆ