เล่นกับกล่อง

ของเหลือใช้ ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยอย่างอิสระ

พ่อแม่สามารถพาลูกเล่นกับกล่องลังที่มีในบ้านได้ โดยใช้กล่องเล็ก ใหญ่ ขนาดหลากหลาย ชวนลูกประดิษฐ์ของเล่น จะทำเป็นทำหุ่นยนต์  สร้างอุโมงค์  บ้าน  ปราสาท  ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่อสู้เป็นผู้พิทักษ์   โดยให้เด็กได้คิดเอง  ออกแบบเองและประดิษฐ์เองด้วย 

การเล่นกับกล่อง ของที่เหลือใช้และของที่เรามีในบ้าน  ไม่ต้องเสียงเงินในการซื้อ แต่มีประโยชน์มหาศาล  ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยอย่างอิสระ  และเป็นการปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่  รอบตัว เห็นคุณค่าของขยะ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ดี  

การให้เด็กเล่นแบบนี้ซ้ำอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเด็กจะมีกระบวนการคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดได้ 

ตัวอย่างการนำกล่องมาเล่นสร้างสรรค์

ที่มา : เล่นกับกล่อง

#letsplaymore 
#เล่นเปลี่ยนโลก 
#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข