กิจกรรม

ปิดเทอม ทำอะไรดี พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เลือกกิจกรรมที่ใช่ ทำอะไรที่ชอบ เรียนรู้โลกไปกับเรา
Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

ประกวดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ACC GO GREEN Season 2”

โดย: ACC GO GREEN

1 มีนาคม 2023 @ 8:00 am 31 มีนาคม 2023 @ 5:00 pm UTC+7

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 – 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ACC GO GREEN Season 2” ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เพื่อชุมชน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ตระหนักถึงวงจรการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำมาสู่ความยั่งยืน จากการเข้าใจและระบุปัญหา จนถึงการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง
 • เพื่อประดิษฐ์ผลงานที่มุ่งแก้ปัญหาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรในการช่วยกันขับเคลื่อนการใช้ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โจทย์การประกวด
แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน” (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)

 • พลังงาน : การเข้าถึงพลังงาน (ลดต้นทุน และ/หรือ เพิ่มเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน) การสร้างพลังงานทดแทน (Renewable) และ/หรือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดของเสียหรือขยะ (Waste) การลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติ และ/หรือ การจัดการของเสียอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและการลดของเสียโดยกระบวนการ Reuse หรือ Recycle

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงาน

 • ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน
 • สมาชิกในทีมทุกคนต้องอายุ 15-20 ปีบริบูรณ์
 • แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่จำกัด
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานประดิษฐ์ได้ไม่จำกัดจำนวน หากผลงานเข้ารอบมากกว่า 1 ผลงาน ทางโครงการจะให้สิทธิ์ทีมแข่งขันคัดเลือกผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจาก บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด เท่านั้น

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้ทุกประการ
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมต้องมีส่วนร่วม เข้าใจ และเข้าถึงทุกแง่มุมของผลงานในทีมตน
 • ผลงานของผู้เข้าแข่งขันอาจเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย และ/หรือ การประดิษฐ์ที่มีการทำ/คิดร่วมกับชุมชนหรือบุคคลอื่นได้ แต่ผู้แข่งขันต้องระบุขอบเขตผลงานของตนเองอย่างชัดเจน รวมถึงมีเอกสารยินยอมจากผู้ร่วมในแนวคิด/ผลงานนั้น และผลการตัดสินจะขึ้นอยู่กับผลงานเฉพาะส่วนของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น
 • ทีมแข่งขันที่ส่งผลงานเข้าประกวดที่เคยชนะหรืออยู่ระหว่างการพิจารณารางวัลในโครงการประกวดอื่นๆสามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่จะต้องแจ้งให้กับทาง บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด รับทราบตั้งแต่ช่วงของการรับสมัครและตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ หากตรวจพบภายหลังว่ามีการผิดข้อตกลงและไม่ได้แจ้ง หากทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ทีมที่เข้ารอบจะต้องให้ข้อมูลและแสดงหลักฐานว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ มีความแตกต่างจากผลงานที่ได้ส่งเข้าประกวดในโครงการอื่นเกินกว่า 70% โดยผลงานจะพิจารณาผลงานเฉพาะส่วนที่แตกต่างเท่านั้น
 • ผลการตัดสินจากคณะกรรมการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ได้โดยไม่ทำการแจ้งล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัคร

 • ทีมแข่งขันจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 24 มีนาคม 2566 เท่านั้น
 • ทีมแข่งขัน 1 ทีม จะต้องกรอกเอกสารและแนบเอกสารในลิงค์ที่โครงการกำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน https://forms.gle/Rvgc4V9nacMZgtUx8
  โดยจะประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคือ
  • ข้อมูลทั่วไปของทีมแข่งขันประกอบด้วย ชื่อหัวข้อผลงาน ข้อมูลสมาชิกทุกคนในทีมและข้อมูลอื่นๆ ตามที่โครงการกำหนด
  • เอกสารแนบแบบฟอร์มเสนอโครงการ ACC GG-01 ซึ่งภายในประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
   • ชื่อทีม
   • ชื่อผลงาน
   • สภาพปัญหา/ที่มาและความสำคัญของปัญหา (Pain Points)
   • อธิบายแนวคิดและการทำงานของสิ่งประดิษฐ์
   • ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดด้านพลังงาน หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมในชุมชน
   • สิ่งประดิษฐ์ สร้างความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ หรือคุณค่าเชิงสังคมอย่างไร
   • ภาพล่างผลงาน
   • แผนดำเนินการตลอดโครงการ (มีนาคม 2566-พฤศจิกายน 2566)
   • เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
   • คลิปวีดีทัศน์ (ถ้ามี) นำเสนอแนวคิดหรือการทำงานของผลงานโดยแนบ URL ของคลิปดังกล่าวในช่องทางที่โครงการกำหนดกำหนด

หมายเหตุ กรรมการจะพิจารณารายละเอียดของผลงานจากไฟล์เอกสารแบบฟอร์มเสนอโครงการ ACC GG-01 เป็นหลัก โปรดอธิบายอย่างละเอียดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและกระชับ และรัดกุม

กำหนดการ

 • ระยะที่ 1 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผลงานเข้าร่วมโครงการ
  • เริ่มสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2566
  • วันสุดท้ายของการสมัคร 24 มีนาคม 2566
  • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม 31 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทาง
   • Facebook : ACC GO GREEN
   • Website : www.acc-go-green.org
  • ACC GO GREEN CAMP 2023 (ค่ายอบรมและให้คำปรึกษา Online) 21 เมษายน 2566
 • ระยะที่ 2 การติดตามผลและการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
  • พัฒนาต่อยอดผลงาน เมษายน-พฤศจิกายน 2566
  • กิจกรรมตามความก้าวหน้า (Online) กันยายน 2566
  • นำเสนอผลงาน ตัดสิน และประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ 17 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ ทั้งนี้กำหนดการในการจัดกิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด เห็นสมควร

 • เกณฑ์การให้คะแนน
 • กระบวนการ (Technicality) : มีการอธิบายถึงความเข้าใจในทุกข์ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน มีแนวทางและขั้นตอนการสืบเสาะวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
 • โอกาสทางธุรกิจเชิงสังคม (Social Marketability) : มีความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ และมีคุณค่าเชิงสังคม มีแนวทางแก้ปัญหาที่ครอบคลุมและยั่งยืน
 • การใช้งานได้จริง (Practicality) : มีโอกาสในการพัฒนาผลงานให้สำเร็จสามารถนำไปใช้จริงได้ โดยส่งผลบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
 • การออกแบบ (Design) มีความคิดสร้างสรรค์ในชิ้นงานคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลเทคนิคนำเสนอยอดเยี่ยม 1 รางวัล 4,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล 3,000 บาท
 • ทุกทีมที่เข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกและใบประกาศเกียรติบัตร และประกาศเกียรติบัตรที่ปรึกษาโครงการ

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด สิทธิบัตรหรืออนุบัตรที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมอบรมของทีมชนะเลิศถือเป็นกรรมสิทธ์ของสมาชิกในทีม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 038 570 150-2 ต่อ 124
 • Facebook : ACC GO GREEN

ช่วงวัย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ and อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม 31 มีนาคม 2566

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เริ่มสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2566 วันสุดท้ายของการสมัคร 24 มีนาคม 2566

ประเภทกิจกรรม

Online

 • This กิจกรรม has passed.

Online

ช่วงวัย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม 31 มีนาคม 2566

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เริ่มสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2566 วันสุดท้ายของการสมัคร 24 มีนาคม 2566

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า