หลักสูตรกิจกรรมร้องเล่นเต้นอ่าน วันหยุดสุดหรรษา จังหวัดเลย

วัตถุประสงค์หลัก

 • เพื่อสร้างแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในชุมชน
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็กและเยาวชน
 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม

วันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ เดือนละ 1 ครั้ง

ช่วงอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๓ – ๑๒ ปี (ระดับประถมศึกษา)

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อครั้ง)

๒๐ – ๓๐ คน

ขั้นตอนหลัก (ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนเกิดงานจนเสร็จสิ้นกิจกรรม)        

 1. ประชุมคณะทำงาน และประสานงาน
 2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัคร และออกแบบกิจกรรม
 3. จัดกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น อ่าน วันหยุดสุดหรรษา
 4. ประชุมสรุปงานหลังทำกิจกรรม

อุปกรณ์

 1. ปากกาเมจิก ดินสอ สี
 2. กระดาษแข็ง (สำหรับทำหน้ากาก) กระดาษภาพตัวการ์ตูนต่างๆ
 3. หนังสือนิทาน
 4. ของรางวัล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดแกนนำอาสาสมัครในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
 2. เด็กและเยาวชนมีศักยภาพด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมที่ดีขึ้น
 3. เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์