กิจกรรมดนตรีกระบี่กระบองจังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์หลัก

 1. เพื่อสร้างความสามัคคี
 2. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 3. เพื่อต่อยอดโครงการและสร้างจิตสำนึก

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม

3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 63)

ช่วงอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม

10 – 19 ปี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อครั้ง)

30 คน

ขั้นตอนหลัก (ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนเกิดงานจนเสร็จสิ้นกิจกรรม)   

 1. ชี้แจงความเป็นมาของกิจกรรม
 2. วัตถุประสงค์
 3. วิธีการดำเนินงาน
 4. ประโยชน์ที่จะได้รับ

อุปกรณ์

 1. เครื่องดนตรีไทย เช่น ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ฯลฯ
 2. อาวุธ เช่น ดาบหวาย พลอง ไม้ศอก โล่ หอก ง้าว ฯลฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เยาวชนมีจิตสำนึก ให้รู้รักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รักบ้านเกิด
 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
 3. การมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในชุมชน เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออก
 4. เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้ใหม่ ห่างไกลยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
 5. เรียนรู้ภาวะของการเป็นผู้นำ สืบสานต้นกล้าทางวัฒนธรรม